Na tepelnej pohode záleží

Prostredie v ktorom žijeme a pracujeme vplýva priamo na náš telesný a duševný stav. 

Radi vám ju pomôžeme dosiahnuť.
Produkty

O spoločnosti JOS

Rodinná firma s 20 rokmi skúseností

Dynamická firma

Spoločnosť JOS je malou dynamicky sa rozvíjajúcou spoločnosťou rodinného typu. Vďaka tomu sa vieme rýchlo prispôsobovať novým technológiám a reagovať na nové výzvy od našich klientov. 

20 rokov na trhu

Od svojho vzniku v roku 2000 sa zameriavala na stavebné práce a autodopravu. V roku 2012 bola prijatá nová legislatíva v Európskom parlamente v oblasti energetickej hospodárnosti budov, ktorá nasmerovala vývoj v stavebníctve k cieľu budovania pasívnych objektov po roku 2020.

Tomuto smeru sa prispôsobila aj spoločnosť JOS a začala sa orientovať na vývoj energeticky efektívnych tepelných systémov vhodných pre použitie v pasívnych objektoch. Výsledkom dlhodobého vývoja bol vznik WH vodných infražiaričov fokusového typu .Tento tepelný systém bol projektovaný s cieľom poskytnúť zákazníkovi celoročný tepelný komfort a vysokú energetickú efektívnosť pri zachovaní cenovej dostupnosti pre širokú verejnosť.

Pomôžeme vám dosiahnuť 
tepeľnú pohodu

Máme za sebou 20 rokov skúseností v stavebných sektore a v oblasti energetickej hospodárnosti budov  

Poradenstvo

Poskytujeme kompletné poradenstvo v oblasti tvorby komplexnej koncepcie energetiky pasívnych budov. 

Proječné služby

Zabezpečíme komplexné projekčné práce na mieru. Radi pripravíme aj profesionálnu zmenu existujúceho projektu. 

Technológia a systém

Dodáme vám jednotný telepný systém pre sálavé vykurovanie a chladenie budov - vodné infražiariče fokusového typu WH.

Podpora a servis

Pri inštalácií poskytneme plnú technickú kontrolu. Záručný a pozáručný servis je pre nás samozrejmosťou.
Produkty

1. Naše prostredie a výber spôsobu vykurovania

Prostredie v ktorom žijeme a pracujeme vplýva priamo na náš telesný a duševný stav. Tepelná pohoda v pracovnom a rodinnom prostredí je podstatnou podmienkou pre dosiahnutie psychickej a fyzickej pohody človeka.

Priamym prostriedkom ,ktorý pôsobí na nás v oblasti distribúcie tepla je tepelná sústava. Preto je dôležité venovať  pozornosť správnemu výberu tepelnej sústavy pri  výstavbe novej budovy, alebo pri rekonštrukcii  existujúcej budovy. V oblasti výstavby bytového fondu tepelná sústava bude pôsobiť nie len na nás, ale aj na našich najbližších deti a na rodičov. Preto je potrebné  vplyv tepelnej sústavy hodnotiť aj podľa vplyvu na všetkých členov rodiny. V pracovnom prostredí  môže byť tepelná pohoda rozhodujúcim prvkom pre komerčné uplatnenie budovy  pri nájme priestorov. Vplýva  na  dosahovanie pracovných výkonov zamestnancov  a  ich zdravotný stav.

Možnosti výberu tepelnej sústavy

Výber  tepelnej sústavy je možný  podľa fyzikálneho  princípu distribúcie tepla pre ktorý sú naprojektované.  Vybrať si môžeme z dvoch možností:

1.Distribúcia tepla prúdením.
2.Distribúcia tepla sálaním -elektromagnetickým vlnením v oblasti infračerveného spektra.

1.1. Distribúcia tepla prúdením

Typickým predstaviteľom pre tento spôsob distribúcie sú doskové radiátory, fancoily a teplovzdušné vykurovanie pomocou vzduchotechnických jednotiek. Fyzikálny princíp si môžeme popísať na doskovom radiátory. Radiátor odovzdáva teplo do svojho okolia, ktoré sa viaže na molekuly vzduchu. Ohriaty vzduch zväčšuje svoj merný objem .Stáva sa tak ľahším, ako je chladnejší vzduch v okolí a  stúpa smerom k stropu miestnosti. Teplo odovzdáva do stropu miestnosti. Po odovzdaní tepla vzduch schladne a zmenší svoj objem a zvýši tým mernú hmotnosť. Gravitácia zeme sťahuje ochladený a ťažší vzduch k podlahe. Následne je ochladený vzduch z podlahy vťahovaný do okolia konvektorových plôch doskového radiátora, kde sa ohreje a začne stúpať k stropu. Cyklus sa opakuje pokiaľ je doskový radiátor  teplejší ako svoje okolie.

Obrázok č.1 -doskový radiátor,fancoil ,výustky vzduchotechnického systému

Z uvedeného popisu funkčného princípu vyplývajú nasledovné  skutočnosti:

- Všetky tepelné systémy  pracujúce na tomto princípe budú dosahovať výrazný rozdiel teplôt pri vykurovaní medzi teplotou vzduchu pod stropom a nad podlahou - efekt pocitu studených nôh. Tento rozdiel sa zväčšuje úmerne s rýchlosťou prúdenia vzduchu. Čím je rýchlosť prúdenia väčšia tým bude väčší je rozdiel teplôt medzi podlahou a stropom. Dôsledkom tohto javu je, že fancoily a teplovzdušný systém  musia manipulovať vzduch a presúvať teplejší z priestoru pod stropom k podlahe. Prebieha tak neustále prúdenie vzduchu aj bez dodávky tepla z tepelného systému. 

-Dôsledky zvýšenej rýchlosti prúdenia vzduchu  je pocit diskomfortu pre človeka, vírenia prachu a baktérií v priestore. 

-Pri chladení nám chladné prúdenie môže spôsobiť viaceré zdravotné problémy spazmy svalov, prechladnutia, zápaly očí, bolesti hlavy a  zdravotné postihnutia v oblasti dýchacích ciest. Vážne zdravotné následky môže mať pre malé deti, nakoľko nemajú vyvinuté termoregulačné mechanizmy  a orgány. 

-Fancoilové jednotky a teplovzdušné vykurovanie pomocou vzduchotechnických jednotiek je príčinou vážnych konfliktov na pracoviskách, niekedy tieto konflikty končia až fyzickým násilím. Ľudia hľadajú aspoň čiastočnú ochranu pred prúdením výrobou provizórnych zábran ako je možné vidieť na nasledovnom obrázku.

Obrázok č.2 Provizórna bariéra proti prúdeniu vzduchu z fancoilovej jednotky
Obrázok č.3 Dôsledok chladného prúdenie -chrípky ,zápaly očí a dýchacích ciest, počiatočné stavy astmy.

Pri výstavbe pasívnych objektov hlavne pri použití fancoilov a teplovzdušného vykurovania  a chladenia výrazným spôsobom zhoršujeme energetickú bilanciu objektu a významne zvyšujeme spotrebu primárnej energie. Pri manipulácii so vzduchom  spotrebujeme veľký objem primárnej energie pre pohon elektromotorov ventilátorov.

Fancoilové jednotky ako aj teplovzdušné systémy vyžadujú okrem prvotnej investície aj významné prevádzkové náklady na pravidelný ročný servis jednotiek. Celkové náklady na čistenie a servis počas životnosti jednotky môžu niekoľkonásobne prevýšiť cenu investície. Túto skutočnosť si investor uvedomí  v mnohých prípadoch až po inštalácii. Výsledkom tohto zistenia bývajú zanedbané tepelné systémy nevyhovujú na prevádzku z pohľadu hygieny, hluku a energetickej efektívnosti. 

Životnosť fancoilových jednotiek spravidla býva kratšia ako 15 rokov, sálavé systémy majú životnosť na úrovni 50 rokov.

1.2. Distribúcia tepla sálaním - elektromagnetickým vlnením v oblasti infračerveného spektra

Sú známe dva konštrukčné typy  infražiaričov:

  • fokusové infražiariče
  • plošné sálavé systémy

Fokusové infražiariče 

Typickým predstaviteľom infražiaričov fokusové typu sú  infražiariče plynové, elektrické, WH  vodné infražiariče.

Obrázok č.4 plynový infražiarič,elektrický infražiarič ,WH vodný infražiarič

Plošné sálavé systémy 

Typickými  predstaviteľmi sú infražiariče s vodným výmenníkom  inštalovaným na ploche. Do tejto skupiny patria aj infražiariče s elektrickým výmenníkom tvoreným elektrickými fóliami alebo káblami.

Obrázok č.5 Podlahový plošný systém s vodným výmenníkom ,stenový plošný systém s vodným výmenníkom, kovový závesný panel s plošným vodným výmenníkom ,elektrický plošný systém.

Tepelné systémy využívajúce elektromagnetické vlnenie si tento princíp osvojili z prírodného prostredia. Život na zemi je závislý na slnku, čo je najväčší zdroj elektromagnetického vlnenia v našej sústave. Všetko živé na našej planéte sa naučilo za roky evolúcie využívať sálanie slnka vo svoj prospech. My ľudia sme si tento proces distribúcie tepla natoľko osvojili že sme sami sálavým zdrojom pre naše okolie. Sme schopní vysálať prevažnú časť tepla do svojho okolia týmto spôsobom. Naše telá vnímajú teplo, ktoré na nás dopadá vo forme sálania ako vysokokomfortné .

Pri  sálaní infražiarič produkuje - emituje  elektromagnetické vlny, ktoré prechádzajú vzduchom a  po dopade ohrievajú všetky tuhé a tekuté látky na ktoré dopadajú vo svojom okolí. Z uvedeného vyplýva že sálaním sa neohrieva vzduch ale okolité plochy, ktoré majú vyššiu teplotu než vzduch. Následne od nahriatych plôch sa ohrieva vzduch. Človek vníma tepelnú pohodu ako vplyv teploty okolitých plôch a vzduchu.

 Z uvedeného popisu funkčného princípu vyplývajú nasledovné  skutočnosti:

  • Pri vykurovaní sa dosahujú teplotu plôch o 2 až 3 stupne vyššie ako je  teplota vzduchu. Rovnaký tepelný komfort pre človeka môžeme dosiahnuť pri nižšej teplote interiérového vzduchu a tým aj znížiť spotrebu tepla.

Pri chladení sa dosahujú teplotu plôch o 2 až 3 stupne nižšie ako je  teplota vzduchu. Rovnaký tepelný komfort pre človeka môžeme dosiahnuť pri vyššej teplote interiérového vzduchu .V letnom období dosahujeme komfortné chladenia bez šokujúcich rozdielov teplôt exteriérového a interiérového vzduchu.

  • Rozloženie tepla v priestore je rovnomerné a komfortné, nevznikajú rozdiely v oblasti nôh a hlavy.
  • Žiadne vírenie prachu a baktérií, žiadne prúdenie vzduchu .
  • Sálavé chladenie vnímame ako vysokokomfortné pre náš organizmus. Nespôsobuje nám žiadne fyzické problémy a aj pri menších výkonoch  ho považujeme za dostatočné.
  • Sálavé systémy zlepšujú energetickú bilanciu pri hodnotení energetickej hospodárnosti budov, šetria primárnu energiu a umožňujú využívať obnoviteľné zdroje energie.

 

Viac o sálavých tepelných systémoch sa dozviete v dokumente

Kontaktujte nás

Sme malá dynamicky sa rozvíjajúca sa spoločnosťou rodinného typu. Ponúkame poradenstvo v oblasti energetiky pasívných domov, projekčné práce tepelných sústav a dodávame tepelný systém pre sálave vykurovanie a chladenie budov.
Produkty
Július Černička -JOS
Námestie 1 mája 812/55
922 05 Chtelnica
Slovensko

IČO: 37470191
IČ DPH: SK1020325548
homeapartmentpencilcogenvelopecartphone-handset