Vykurovací systém a výber podlahy

1.Zmeny vykurovania v pasívnych objektoch .

V pasívnych objektoch tepelné zdroje a tepelná sústava pokrývajú spotrebu tepla pre vykurovanie iba v objeme do 20%. Rozhodujúci podiel spotreby tepla objektu pokrývajú tepelné zisky v objeme až 80%.

Tepelné zisky môžu byť externé - hlavne solárne zisky a interné tepelné zisky dodávané od elektrických spotrebičov, osvetlenia, činností človeka napríklad varenie jedla a biologické teplo ľudí.

Graf č.1 Pokrytie spotreby tepla na vykurovanie v pasívnych budovách

Na zabezpečenie energeticky efektívneho využitia tepelných ziskov je potrebné zabezpečiť prioritu chodu tepelných ziskov pred teplom dodávaným z tepelnej sústavy

Z uvedených údajov vyplýva, že chod tepelnej sústavy bude počas vykurovacej sezóny minimálny. Hlavnú dodávku tepla budú zabezpečovať tepelné zisky. Správne pracujúce tepelné sústavy budú dodávať teplo iba ak nebudú k dispozícii tepelné zisky. Povrch tepelných sústav  bude mať počas vykurovacej sezóny väčšinou nižšiu teplotu ako teplota interiérového vzduchu. V predchádzajúcom období pre  výber podlahového plošného sálavého systému bola predstava o stále teplej podlahe. Túto predstavu nie je možné splniť podlahovým vykurovacím systémom, ktorý sa buduje s "chladných" materiálov s čo najvyššou možnou tepelnou vodivosťou - napríklad keramická dlažba a betón.

Stále teplú podlahu si môžeme vybrať z materiálov stále  teplých a to sú 100% prírodné produkty z dreva, ktoré majú  malú tepelnú vodivosť. Je potrebné hodnotiť výber podlahy podľa celoročného vplyvu na človeka a hlavným kritériom je tepelná pohltivosť podlahovej konštrukcie. Pre vykurovanie si môžeme zvoliť sálavý systém, ktorý nie je inštalovaný v podlahe.

2.Pokles dotykovej teploty podlahy

Pokles dotykovej teploty podlahy nám udáva množstvo tepla, ktoré je odnímané - pohlcované pri dotyku slabo chráneného ľudského tela so stavebnou konštrukciou. Tato situácia nastáva, keď stojíme jednou nohou priamo na podlahe s keramickou dlažbou a druhou nohou na kobercovej podložke položenej na tej istej podlahe - obrázok č.1. Pre stanovenie vplyvu rozdielov nášľapnej vrstvy sme použili termálne snímkovanie - obrázok č.2.  Po 10 minutách sme opustili svoju pozíciu.

Termografická snímka - obrázok č.3 ukázala vplyv rozdielnych materiálov nášľapnej vrstvy. Na textilnej (kobercovej) podložke je zrejmé ohriatie (červená farba), podlahová konštrukcia nespôsobila odnímanie tepla z ľudského tela. Naopak stopa po chodidle na keramickej dlažbe vykázala nízku teplotu. Z toho vyplýva, ako výrazne bolo teplo odobrané podlahovou konštrukciou - teda dochádzalo aj k výraznému odovzdávaniu tepla z ľudského tela podlahovej konštrukcii. Na tento pokles možno hodnotiť vo všeobecnej rovine akúkoľvek konštrukciu. Vo väčšine prípadov má z praktického hľadiska zmysel hodnotenie hodnotenie tohto parametru u podlahových konštrukcií, lebo s ňou je ľudské telo najčastejšie v priamom kontakte. Dotyk s podlahou sa predpokladá chodidlom u dospelých ľudí, u detí to môže byť väčšia plocha tela pri sedení alebo ležaní.

Pokles dotykovej teploty sa podieľa na zabezpečení tepelnej pohody a z nej vyplývajúceho komfortu pri využívaní daného priestoru - miestnosti.

  • Obr.1.Človek na podlahe s rozdielnymi nášľapnými vrstvami
  • Obr.2.Termografický snímok človeka na podlahovej konštrukcii
  • Obr.3.Vplyv rozdielnych materiálov nášlapnej vrstvy na pokles dotykovej teploty
Graf č.1 Časová zmena povrchovej teploty chodidla pri dotyku s podlahou s rôznymi materiálmi korok, drevo, betón (platí pri interiérovej teplote miestnosti 20°C a povrchovej teplote podlahy 17°C),td =teplota pri dotyku (°C) ,Ƭ = doba dotyku (min)

Pre tepelnú pohodu človeka je veľmi dôležitá teplota podlahy, ktorej sa človek dotýka chodidlami alebo inými časťami tela pri hrách detí alebo cvičení. Vplyv na hodnotu toho poklesu má materiál nášľapnej vrstvy. Vzhľadom na skutočnosť, že  nášľapná vrstva je pomerne tenkovrstvá, vystupujú významne do popredia parametre roznášacej vrstvy. V prípade podlahových tepelných systémov budovaných mokrou konštrukciou je roznášacia vrstva betón.

Podlahy s  malou tepelnou pohltivosťou a aj zvyčajne s malým  súčiniteľom tepelnej vodivosti sú nevhodné pre plošné podlahové tepelné systémy - vytvárame tak izoláciu systému.  Pri dotyku podlahy bosou nohou závisí na tepelnej pohltivosti materiálu povrchovej vrstvy a roznášacej vrstvy B [W.s0,5.m−2.K−1]  .

Tabuľka 1.Prehľad tepelnej absorpcie - pohltivosti vybraných materiálov

 

 Materiál Tepelná pohltivosť B [W.s0,5 .M-2 .K-1]
 korok 70
 drevo 350
 betón 2040

Podlaha má byť s materiálu s čo najmenšou tepelnou pohltivosťou vhodné podlahy sú hlavne drevené materiály - masívne podlahy, veľkoplošné drevené parkety alebo korok. V okamžiku styku chodidla s podlahou a aj v dlhšom časovom období nemá byť teplota pri dotyku príliš nízka. Časová zmena teploty chodidla pri dotyku s podlahou pre 3 rôzne materiály je na obrázku  na Grafe č.1. Uvedený príklad názorne ukazuje prednosti materiálov s malou tepelnou pohltivosťou korok a drevo ktoré sú použiteľné pre WH vodné infražiariče. WH vodné infražiariče umožňujú použiť akýkoľvek materiál na podlahu bez obmedzenia. Vo dvojici s  drevenými podlahami tvorí neprekonateľný tepelný komfort so stabilne teplou podlahou, ktorá nepohlcuje naše biologické teplo a je veľmi príjemná na dotyk a pocit. 

Obr.4.WH infražiarič v horizontálnej polohe nad podlahou s masívneho dreva
Obr.5. WH infražiarič vo vertikálnej polohe nad podlahou s korku
Sme malá dynamicky sa rozvíjajúca sa spoločnosťou rodinného typu. Ponúkame poradenstvo v oblasti energetiky pasívných domov, projekčné práce tepelných sústav a dodávame tepelný systém pre sálave vykurovanie a chladenie budov.
Produkty
Július Černička -JOS
Námestie 1 mája 812/55
922 05 Chtelnica
Slovensko

IČO: 37470191
IČ DPH: SK1020325548
apartmentenvelopephone-handset